Wymiar ochronny ryby to długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej zwierzęcia. Niedozwolony jest połów osobników, których długość nie przekracza wymiaru ochronnego ustalonego dla danego gatunku. Wymiar ochronny ustalany jest na podstawie znajomości wieku i długości poszczególnych gatunków ryb, w których uzyskują one dojrzałość płciową i ma on na celu umożliwienie przynajmniej jednokrotnego odbycia godów.

Okres ochronny - jest ustalany na podstawie znajomości okresu, w którym odbywa się tarło i ma ma celu umożliwienie tarlakom spokojnego odbycia godów.

Po złowieniu ryby przekraczającej wymiar ochronny najszlachetniejszym uczynkiem będzie zwrócenie jej wolności zgodnie z zasadą catch and release, czyli złów i wypuść.


Gatunek Wymiar ochronny Okres ochronny
boleń

(Aspius aspius)

40 cm 1.01-30.04
brzana

(Barbus barbus)

40 cm 1.01-30.06
brzana karpacka

(Barbus cyclolepis)

20 cm 01.01-15.07
brzanka

(Barbus petenyi)

20 cm brak
certa

(Vimba vimba)

30 cm 01.09-30.11 (*7), 01.01-30.06 (*8)
głowacica

(Hucho hucho)

70 cm 01.03-30.05
jaź

(Leuciscus idus)

25 cm brak
jelec

(Leuciscus leuciscus)

15 cm brak
karp

(Cyprinus carpio)

30 cm (*1) brak
kleń

(Leuciscus cephalus)

25 cm brak
lin

(Tinca tinca)

25 cm brak
lipień

(Thymallus thymallus)

30 cm 01.03-31.05
łosoś

(Salmo salar)

35 cm 01.10-31.12 (*9), 01.12-końca lutego (*10), 01.10-31.12 (*11)
miętus

(Lota lota)

w Odrze od ujścia Warty do granicy z wodami morskimi 30 cm brak
w pozostałych 25 cm 01.12-końca lutego
okoń

(Perca fluviatilis)

15 cm (*20) brak
jelec

(Leuciscus leuciscus)

15 cm brak
pstrąg potokowy

(Salmo trutta m. fario)

w Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia Sanu oraz w Sanie i jego dopływach 25 cm 01.09-31.01 (*13), 01.09-31.12 (*14)
w Odrze i jej dopływach od granicy państwa z Republiką Czeską do ujścia Bystrzycy 25 cm 01.09-31.01 (*13), 01.09-31.12 (*14)
w pozostałych 30 cm 01.09-31.01 (*13), 01.09-31.12 (*14)
rozpiór

(Abramis ballerus)

25 cm brak
sandacz

(Stizostedion lucioperca)

45 cm 01.01-31.05
sapa

(Abramis sapa)

25 cm 01.04-31.05
sieja

(Coregonus lavaretus)

35 cm 15.10-31.12
sielawa

(Coregonus albula)

18 cm brak
sum

(Silurus glanis)

70 cm 01.03-31.05 *(15), 01.11-30.06 *(16)
szczupak

(Esox lucius)

45 cm 01.01-30.04 (*19)
świnka

(Chondrostoma nasus)

25 cm 01.01-15.05
troć

(Salmo trutta m. trutta)

35 cm brak
troć jeziorowa

(Salmo trutta m. lacustris)

50 cm 01.09-31.01
węgorz

(Anguilla anguilla)

40 cm 15.06-15.07
wzdręga

(Scardinius erythrophthalmus)

15 cm brak

(*1) – nie dotyczy rzek

(*7) – w Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia

(*8) - w Wiśle powyżej zapory we Włocławku i pozostałych rzekach

(*9) – w Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku, ponadto w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele

(*10) – na odcinku Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia, ponadto w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele

(*11) – w pozostałych rzekach

(*13) – w Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia Sany, w rzece San i jej dopływach oraz w Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z republika Czeska do ujścia Bystrzycy oraz w Bystrzycy i jej dopływach

(*14) – w pozostałych wodach

(*19) - na wodach PZW Okręgu Zielona Góra

(*20) - za wyjątkiem wód ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia